OPIS

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Projekt „Profesjonalny START” ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych 300 uczennic i uczniów z czterech placówek prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego:

 • Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu,
 • Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Lubinie,
 • Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Świdnicy
 • Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

 • organizacja staży zawodowych u przedsiębiorców,
 • organizacja zajęć dodatkowych i egzaminów próbnych przygotowujących do egzaminów zawodowych,
 • organizacja kursów podnoszących kompetencje zawodowe uczniów,
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie.

Osiągnięcie celu głównego przyczyni się wprost do realizacji wybranego celu szczegółowego osi priorytetowej: „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego”. W wyniku organizacji zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych, egzaminów próbnych zawodowych oraz kursów kompetencyjnych wzrośnie poziom wiedzy zawodowej uczniów biorących udział projekcie, a tym samym zwiększą się ich szanse na zdobycie zatrudnienia. Efekt tych działań zostanie wzmocniony przez organizację staży zawodowych – dzięki nim uczniowie nawiążą bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami i będą mieli okazję do sprawdzenia swoich umiejętności oraz do nabycia nowych w warunkach maksymalnie zbliżonych do panujących na rynku pracy w sektorze danej branży. Na trwałą poprawę efektywności kształcenia zawodowego w placówkach szkolnych objętych wsparciem wpłynie też doposażenie ich bazy szkoleniowej wykorzystywanej w nauczaniu praktycznym.

KONTAKT

Biuro projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy

Wydział Edukacji

ul. Walońska 3 – 5

50-413 Wrocław

tel.: 71 776 30 29

PLIKI DO POBRANIA

Logo projektu – przykłady użycia pobierz

Logo projektu – wersja kolorowa (*.png) pobierz

Logo projektu – wersja monochromatyczna (*.png) pobierz

Pismo firmowe z logotypami projektu – wersja monochromatyczna (*.docx) pobierz

OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 7 Zespołów Szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiaty: Zgorzelecki, Głogowski, Legnicki, Lubański. W wyniku spotkań w okresie XI-XII 19 – I-20 ’ dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/ uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Z diagnozy wynika, że istotnym problemem są niskie wyniki U w nauce co przekłada się na zdawalność egzaminów zawodowych U. Problemem to też niedostateczne dostosowanie w zakresie umiejętności praktycznych U w kontekście potrzeb rynku pracy. Stwierdzono również problem w zakresie niedostosowania pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków pracy. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI. Projekt dedykowany jest 784U i 81N ze szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu (Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie (Technikum), Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie (Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (Technikum), Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie (Technikum), Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach (Technikum). Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez U kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców rynku pracy.

Cel projektu to dostosowanie kompetencyjne U, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie N kształcenia zawodowego, zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych, organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N. Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami.

Planowany okres realizacji

od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

Cel główny

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 784 uczniów/uczennic (420K) i 81 nauczycieli/nauczycielek (70K) oraz doposażenie 19 pracowni kształcenia zawodowego 7 zespołów szkół z powiatu zgorzeleckiego, głogowskiego, legnickiego, lubańskiego w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021 – 31.08.2023 r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 708U (375K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 784 U, we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 19 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 81 nauczycieli/ek.

Cele – podsumowanie

Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową ww. szkół w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb U/N w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U/ N. Przyczynią się one do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.

Wartość projektu

Wartość projektu: 5 213 521,02 zł.

Dofinansowanie: 4 431 492,86 zł  otrzymane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt Kompetencje 4.0 jest realizowany we współpracy z partnerem czeskim. Partnerem wiodącym jest Okręgowa Izba Handlowa z Liberca w Republice Czeskiej. Nawiązuje on do realizowanego już wspólnie projektu Firemki, który wykazał konieczność wzmacniania kompetencji z zakresu przedsiębiorczości o aspekty wynikające z wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy na pograniczu czesko-polskim.

Miejsce realizacji: region jeleniogórski, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj
Czas trwania projektu: 1 VIII 2020-31 VII 2022
Cel szczegółowy: 11.3.119.3.1 Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów
Wartość projektu: 1 109 375,33 EURO

Współfinansowanie:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu  Interreg V-A Republika Czeska- Polska oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego.

Grupą docelową projektu Kompetencje 4.0  są uczniowie klas drugich i trzecich szkół średnich, w tym  uczniowie szkół branżowych. W trakcie jego realizacji wsparcie otrzyma 1230 uczniów oraz ich nauczyciele.

Zakłada się, że uczniowie uczestniczący w projekcie zdobędą nowe i ważne kompetencje, niezbędne do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy. Nauczą się procesowego zarządzania produkcją i usługami, poznają działania firmy we wszystkich jej aspektach: od pomysłu na biznes aż do jego realizacji. Dzięki wyposażeniu szkół w pracownie multimedialne i korzystaniu z możliwości, jakie one dają, uczniowie będą mogli nauczyć się wykorzystywania nowoczesnych technologii w realizacji swoich zawodowych planów. Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie Kompetencje 4.0 jest założenie fikcyjnej firmy i  prowadzenie jej przez cały rok szkolny. Dzięki temu uczniowie, wykorzystując możliwości pracowni multimedialnej, nabędą nowych kompetencji związanych z przedsiębiorczością, co pozwoli na lepsze  przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Ważnym aspektem tego projektu jest nauka podstaw języka czeskiego i języka polskiego oraz współpraca z fikcyjną firmą po drugiej stronie granicy. Projekt zakłada również wsparcie dla nauczycieli. W ramach realizacji projektu nauczyciele także pogłębią swoje umiejętności związane z realizacją koncepcji Przemysł 4.0.  Dzięki temu będą mogli swoją wiedzę i umiejętności przekazać następnym rocznikom uczniów, podwyższając tym samym poziom nauczania w swoich szkołach. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu Kompetencje 4.0 nastąpią zmiany na rynku pracy polsko-czeskiego pogranicza: zwiększy się wiedza absolwentów o regionalnym rynku pracy po obu stronach granicy. Zwiększy się również atrakcyjność absolwentów wchodzących na rynek pracy.

W projekcie Kompetencje 4.0  uczestniczą szkoły czeskiego oraz polskiego pogranicza, w tym dwie szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego: Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach oraz Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie. W tych szkołach, objętych projektem Kompetencje 4.0, powstały fikcyjne firmy związane z profilem działalności szkoły: Castle Taste, Zielony Moduł, Agro Spec, Z pałacowej kuchni, Kompleksowa obsługa klienta w obiekcie hotelarskim. Uczniowie podczas zajęć wypełniali karty pracy, tworzyli biznesplan oraz precyzowali potrzeby związane z zakupami dla swoich fikcyjnych firm. Odbyły się również spotkania zarówno zespołu projektowego, jak i nauczycieli – kierowników fikcyjnych firm. Od listopada uczniowie mogą korzystać z bazy danych czesko-polskiej platformy komunikacyjnej https://trziste.org. Dzięki tej interaktywnej stronie internetowej uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego on-line, korzystając z bazy danych wolnych miejsc pracy po czeskiej i po polskiej stronie, poznając aktualne informacje dotyczące rynku pracy oraz z zakresu ustawodawstwa  w obu krajach.

Koordynator Projektu:
Zygmunt Korzeniewski
nauczyciel – konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI

Fundacja Imago realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI

Dofinansowanie projektu: 606 550,99 PLN

Nr projektu 2020-1-PL01-KA102-080308

Projekt realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Celem projektu jest:

 • wzrost kompetencji zawodowych odpowiadających potrzebom rynkowym
 • rozwój kompetencji kluczowych (w tym również kompetencji osobistych, społecznych)
 • poznanie specyfiki wymagań pracy w zawodzie w innych krajach europejskich,
 • wzrost kompetencji językowych, co pozwoli młodym osobom w przyszłości efektywniej korzystać z ofert rynku pracy zarówno w kraju jak i poza granicami
 • wzrost wiedzy na temat kultury innych krajów, co wpłynie pozytywnie na stosunek młodzieży do inności i różnorodności kulturowej

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez udział uczniów w zagranicznych stażach, organizowanych na terenie Hiszpanii i Niemiec.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach (37 osób) oraz Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie (37 osób), łącznie 74 osoby, w wieku miedzy 17 a 19 r. ż, kształcący się w następujących zawodach:

 • Technik hotelarstwa
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik weterynarii
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki
 • Technik agrobiznesu

Projekt realizowany we współpracy z partnerami krajowymi oraz partnerami  zagranicznymi:

 1. Partnerami krajowymi są:
 • Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Bożków 89a, 57-441 Bożków
 • Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach, 20, 59-830 Biedrzychowice
 1. Partnerskimi organizacjami przyjmującymi są:
 • MobiDirekt UG (haftungsbeschrnkt), Wurzener Str. 35, 01127 Drezno, Niemcy
 • IB Berlin-Brandenburg gGmbH, Betrieb Brandenburg Sudost, Sudring 59, Frankfurt n/Odrą, Niemcy
 • Espamob Spain sl, C/ Avila 138 –planta 4, Barcelona, Hiszpania