Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający

Każdy zdający posiada przy sobie DOWÓD OSOBISTY oraz musi być obecny w miejscu egzaminowania ok. godzinę przed egzaminem.

w części pisemnej egzaminu zawodowego

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 – Formuła 2019 oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

w części PRAKTYCZNEJ  egzaminu zawodowego

OPRÓCZ CZARNEGO DŁUGOPISU:

Kwalifikacja  HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka;

Kwalifikacja EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych – ** Szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych jest zamieszczona we wskazaniach dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczących przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu, które są udostępniane przed egzaminem.

 Kwalifikacja TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Każdy zdający może mieć przy sobie małą butelkę wody którą należy umieścić na podłodze przy nodze stołu

DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE MOŻNA WNOSIĆ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ANI ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

Wyniki egzaminu

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego części pisemnej i praktycznej będą udostępnione wyłącznie w formie elektronicznej w serwisie SIOEPKZ – 31 sierpnia 2022 za pośrednictwem strony www.oke.wroc.pl przy użyciu indywidualnego loginu i hasła zdającego.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowych i dyplomy dla absolwentów otrzymają szkoły macierzyste zdających uczniów/ słuchaczy/ absolwentów w dniu 07 września 2022