Kwalifikacyjny kurs zawodowy:

Zawód Rolnik,
symbol cyfrowy zawodu 613003

Kwalifikacja ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej

3 semestry

(wcześniej RL.03/R.3)

OPIS ZAWODU
Zawód rolnik przyporządkowany do branży rolno-hodowlanej (ROL). W ramach tego zawodu wyodrębniona została jedna kwalifikacja:
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej, która została przyporządkowana do poziomu 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji jako kwalifikacja cząstkowa. Zawód rolnik może być kształcony w branżowej szkole I stopnia,
a także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kształcenie w tym zawodzie może stanowić
podbudowę do dalszego kształcenia zawodowego w ramach tej samej branży w zawodach: technik agrobiznesu i  technik rolnik.Celem pracy rolnika jest realizacja procesu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rolnik organizuje i wykonuje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą w gospodarstwach rolnych a także obsługuje środki techniczne stosowane w produkcji rolniczej. Może prowadzić różne kierunki produkcji lub tylko jeden kierunek produkcji (roślinna, zwierzęca lub inna). Rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych
i usługowych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, marketing produktów rolnych, konfekcjonowanie i przygotowywanie produktów rolnych do sprzedaży.

ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:
– wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
– prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
– prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
– obliczania opłacalności produkcji rolniczej.
W TRAKCIE TRWANIA KURSU SŁUCHACZE:
– odbywają łącznie praktyki zawodowe – w II SEMESTRZE;
– odbywają bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii T, który przygotowuje bezpośrednio do egzaminu państwowego.

PO UKOŃCZENIU KURSU:

– Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
– Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do zewnętrznego egzaminu zawodowego, w zakresie kwalifikacji ROL.04 organizowane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, ;
– Miejsce przeprowadzenia egzaminu pisemnego – DZS w Biedrzychowicach, miejsce przeprowadzenia egzaminu praktycznego – zostanie wskazane przed sesją egzaminacyjną;
– 2 podejścia do egzaminu zawodowego są bezpłatne;
– Zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie dyplomu  zawodowego w kwalifikacji ROL.04 i daje kwalifikacje rolnicze

INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA DYPLOMU:

Po zdaniu egzaminu zawodowego ROL.04 w części pisemnej i praktycznej otrzymacie Państwo Certyfikat kwalifikacji zawodowej który zostanie Państwu przekazany w szkole – potwierdzający zdanie egzaminu. Warunkiem wystawienia dyplomu zawodowego  jest złożenie przez absolwenta wniosku o wydanie dyplomu do okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na siedzibę szkoły. Formularz wniosku o wydanie dyplomu jest Załącznikiem nr 11 do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – dokument jest dostępny na stronie CKE


UKOŃCZENIE KURSU ORAZ UZYSKANIE KWALIFIKACJI ROLNICZYCH PO ZDANIU EGZAMINU ZAWODOWEGO W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ I PISEMNEJ UMOŻLIWIA M.IN.:
– nabywanie ziemi;
– otworzenie gospodarstwa rolnego;
– uzyskiwanie dopłat oraz dotacji;
– uzupełnienie wykształcenia.